Saturday, April 25, 2015

بغضهای لعنتی


بغضهای لعنتی نمیدانم چرا این روزها اینقدر خود نمایی میکنند
با تو هستم روزگار پر انتظار

21/04/2015

Saturday, April 18, 2015

انتظار

شش روزی ست
صبح تا غروب
انتظار را سر میکشیم
طعمش تازگی ندارد
همراه با طعم چندین ساله یکی است
 بغض روزانه من
شب در اتاقی به وسعت دو تخت میترکد

2015/04/18

Thursday, April 16, 2015

آخرین راه

وقتی گمان میرود دیگر آخرین راه را باید پیمود ؛ با دستان خالی و دلی چشم به راه و امیدوار که شاید روزهایی نه چندان دور...
تنها خود را دلداری میدادیم به انچه باید رخ دهد: یک اتفاق خوب ؛ اما امروز با فاصله ای نزدیک بریده ایم و تمام شده هر رفتار و گفتاری که نامش صبوری و انتظار است.

4/12/2015